×

Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Safco International A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Safco International A/S
(idet følgende kaldet Safco)
General Terms and Conditions of Sale and Delivery for Safco International A/S

 

1. Tilbud, priser og levering.

Tilbud er gældende i 60 dage – mellemsalg forbeholdt – når intet andet er angivet.
Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af Safco´s skriftlige ordrebekræftelse og kun indholdet af denne er bindende for Safco.
Køber er forpligtiget til at kontrollere Safco´s ordrebekræftelse inden for 24 timer.
Evt. rettelser efter 24 timer fra modtagelse af ordrebekræftelser, kan kun ændres med Safco´s skriftlige accept. Ved ændring  oplyser Safco  ny pris, samt ny leveringstid.
Rettelsesomkostning udgør minimum Dkk 1000,00.
Ved bulk forsendelser (større kvantum) kan leveringsmængden svinge +/- 10 % pr. bestilt varelinie. 
Priser fremgår af Safco´s prislister eller den efter ordren fremsendte ordrebekræftelse.
Pris og levering er efter EXW i henhold til INCOTERMS (ab vort lager), med mindre andet er aftalt.
Priser er excl. moms, hvis intet andet er anført.
Priser er excl. fragt, emballage, afgifter samt evt. ekspeditionsgebyr.
Ordrebekræftelsens priser er angivet med forbehold for ændringer i valutakurser, told og evt. afgifter

 

2. Leveringstid.

Den i ordrebekræftelsens opgivne leveringstid er med forbehold for forsinkelser. Køber kan ikke rejse økonomiske krav af nogen art i anledning af eventuelle forsinkelser, uanset om der er udvist uagtsomhed fra Safco´s side.

 

3. Betaling.
Hvis der er aftalt varekredit, sker betaling efter de for købers konto hos Safco gældende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen.
En forudsætning for varekredit er, at køber kan kreditforsikres.
Købesummen faktureres og forfalder til betaling regnet fra leveringstidspunktet; dersom købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt dog fra det aftale og forudsatte leveringstidspunkt.
Såfremt betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er Safco - uden at dette pådrager selskabet noget erstatnings- ansvar -  berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset om leverancer har nogen indbyrdes sammenhæng.
Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag pålægges dels rente med 2% pr. påbegyndt måned af det forfaldne tilgodehavende incl. moms, dels et rykkergebyr.
Tilskrevne renter og rykkergebyr forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
 
Safco forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil den fulde købesum er betalt.

 

4. Mangler –  risiko.
Køber må straks ved modtagelsen og inden varerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri.
Der kan forekomme farvenuancer i de leverede produkter.
Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes skriftligt og straks til Safco og absolut senest 8 dage efter varens levering på købers plads for at kunne tages i betragtning.
Såfremt varerne er leveret på anden adresse end købers, må køber stadig sørge for ovennævnte gennemgang.
Såfremt der er reklameret rettidigt og Safco anerkender at salgsgenstanden er behæftet med mangler, er Safco berettiget til efter eget valg enten at afhjælpe mangler og/eller udskifte mangelfulde varer med tilsvarende fejlfrie.
Har køber ikke inden 1 år efter varens overgivelse meddelt os, at han vil påberåbe sig en skjult fejl eller mangel, kan han ikke senere gøre denne gældende, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab, montagetab eller andet indirekte tab som følge af, at en leverance er behæftet med fejl eller mangler eller leveringsforsinkelse.
Køber og/eller modtager er altid forpligtiget til, ved levering, at kontrollere forsendelsen for fragtskader eller colli mangler, inden der kvitteres på fragtbrev.
Såfremt der er fragtskader og eller colli mangler, skal det noteres på fragtbrev inden kvittering. Gøres dette ikke, bortfalder reklamationsretten for transportskader og colli mangler.

 

5. Returvarer.

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde.
Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand, og i original ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds etc.
Dog tages varer, der er specielt produceret og/eller hjemtaget til køber, ikke retur.
Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 20 % af salgspris excl. moms ved franko levering på Safco` adresse.

 

6. Produktansvar.

Safco er ved produktansvar kun ansvarlig for skader, såfremt Safco, eller andre som Safco har ansvaret for, har udvist fejl eller forsømmelser.
Safco er alene erstatningsansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af Safco` produkter eller ydelser, efter at disse er bragt i omsætning eller præsteret (produktansvar)
Safco påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
Safco er ikke ansvarlig for skader vedrørende ting eller bygninger, som det af Safco leverede er gjort til en del af eller forbundet med.
Safco er ikke ansvarlig for skader på luftfartøjer. Safco er ej heller ansvarlig for produkter eller ydelser til ”offshore” industrien.
Ansvaret er for så vidt angår tingsskader begrænset til 1 mio. kr.
I det omfang Safco måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Safco skadesløs.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod køberen om erstatning for produktskade, påhviler det køberen straks at underrette Safco herom.

 

7. Tvister.

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk lovgivning og med retten i Viborg som værneting.

 

8. Sprog/Language.

Dette dokument er som original affattet på dansk. Dokumentet vil ved henvendelse til Safco kunne udleveres i en autoriseret engelsk oversættelse. Det er dog dokumentets danske ordlyd der er gældende.

 

The original language of this document is Danish. Please contact Safco for an official English translation. However, the Danish text of the document shall prevail.

 

Kontakt

Kontakt os allerede i dag

Copyrigt 2021 Safco International A/S, CVR 56381813